Fundusz Dynamiczny

Modelowy skład portfela funduszu
Modelowy skład portfela
Legenda
akcje
krótkoterminowe papiery dłużne
oraz depozyty bankowe
obligacje

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.

Aktywa Funduszu są lokowane w akcje (60%-80%), obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (20%-40%).

W ramach powyższej alokacji Fundusz może zainwestować do 30% aktywów w zagraniczne papiery wartościowe.

Charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Wybierz zakres dat
od Click Here to Pick up the date do Click Here to Pick up the date 3 mc   6 mc   12 mc

  Początek okresu Wartość jednostki Koniec okresu Wartość jednostki Stopa zwrotu
Fundusz Dynamiczny 08.06.2001 10 20.10.2009 21.73 117.30%
Pobierz tabelę z wartościami jednostek za zadany okres w formacie zgodnym z MS Excel  

© Copyright 2010 Amplico Life SA